ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή μελών στην ομοσπονδία.
01.

Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νόμιμα λειτουργούσες Πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ενώσεις) που έχουν ως μέλη τους φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το ίδιο επάγγελμα του Βιοτέχνη, Εμπόρου, Επαγγελματία, Αυτοκινητιστή και λοιπών όμοιων επαγγελμάτων στο νομό Σερρών.

02.

Τα καταστατικά των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας πρέπει να προσαρμόζονται με το καταστατικό αυτής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτής, τα δικαιώματα τους και τον τρόπο και τους όρους αντιπροσώπευσης και συμμετοχής στα όργανα της Ομοσπονδίας.

03.

Για να γίνει ένα σωματείο (ένωση) μέλος της Ομοσπονδίας χρειάζονται οι ακόλουθες διαδικασίες: σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού μας. θα πρέπει να κάνετε αίτηση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ΕΒΕΣ Σερρών και νομού Σερρών, ότι επιθυμεί το Σωματείο σας να εγγραφή στην τοπική Ομοσπονδία μας. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η επωνυμία του Σωματείου σας, η διεύθυνση της έδρας του και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας.

04.

Μαζί με την αίτηση το σωματείο υποβάλλει πλήρες πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης σε κυρωμένο φωτοαντίγραφο, στο οποίο περιέχεται η περί εγγραφής στην Ομοσπονδία απόφαση της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μελών της ομοσπονδίας.
01.

Να συμμετέχει με τους νόμιμους αντιπροσώπους της στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.

02.

Να εκλέγονται οι αντιπρόσωποι τους, στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας και επιτροπές αυτής και αντιπρόσωποι στην ανωτέρω συνδικαλιστική οργάνωση της ΓΣΕΒΕΕ της οποίας είναι μέλος η Ομοσπονδία.

03.

Να λαμβάνει με τους νόμιμους εκπροσώπους της, γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από την Γ.Σ. και τα άλλα καταστατικά όργανα των αποφάσεων. Να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που την αφορούν και να ενημερώνετε επί της πορείας των προβλημάτων των κλάδων και για όλες τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Πληροφορίες σχετικά υποχρεώσεις των μελών της ομοσπονδίας.
01.

Να συμμετέχει στις Γ.Σ. και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των επιδιώξεων της.

02.

Να τηρεί το Καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γ.Σ. του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων της Ομοσπονδίας.

03.

Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα της Ομοσπονδίας και να συμπαρίσταται στο έργο αυτής και σε κάθε κινητοποίηση και δραστηριότητα προς προαγωγή και επίτευξη του σκοπού αυτής.

04.

Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στην Ομοσπονδία και να ενημερώνει αυτή για τα προβλήματα και την δράση του.

05.

Να ενημερώνει το γρηγορότερο την Ομοσπονδία για κάθε μεταβολή στο καταστατικό τους, στη διοίκηση αυτής, στους αντιπροσώπους της, στην δύναμη των μελών τους και γενικά για κάθε μεταβολή που αφορά την νομική τους κατάσταση και τα έναντι της Ομοσπονδίας δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Πληροφορίες σχετικά με την αποχώρηση μέλους από την ομοσπονδία.
01.

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποβολή μέλους αν:

  1. 1. -Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπει το άρθρο 5 παραγ.1 του καταστατικού αυτού.
  2. 2. -Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. 3. -Καθυστερεί αδικαιολογήτως περισσότερο από δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή του προς την Ομοσπονδία.
  4. 4. -Στερείται διοίκησης επί τρία συνεχή έτη, ή δεν έχει επιλέξει αντιπροσώπους της στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

02.

Η περί αποβολή μέλους πράξη του Δ.Σ. εισάγετε προς έγκριση στην πρώτη μετά την έκδοσή της, στην Γ.Σ. των μελών της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. και η Γ.Σ. πριν αποφασίσουν καλούν προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

03.

Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει μέσα σε 30 μέρες μετά την επίδοση, στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του ν. 1712/1987. Μέχρι τελεσιδικίας της περί αποβολής του αποφάσεως, το μέλος διατηρεί όλες της υποχρεώσεις του.

04.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία, αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οφειλές της προς την Ομοσπονδία, μέχρι το τέλους του έτους της αποχώρησης του και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των μελών της.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή εκλογών της ομοσπονδίας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις εκλογές των Επαγγελματικών Σωματείων

01.

Τα Επαγγελματικά Σωματεία και οι Σύλλογοι διέπονται από τον νόμο 1712/1987 που προσαρμόστηκε στον νέο νόμο 2081/1992 & συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού κώδικα. Όλα τα επαγγελματικά σωματεία πρέπει να εναρμονίσουν τα Καταστατικά τους με τον πιο πάνω νόμο, 1712 /1987 “Περί Επαγγελματικών Σωματείων”.

02.

Σωματεία που έχει λήξει η θητεία του Δ.Σ. τους, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτοδικείο Σερρών για να διορισθεί προσωρινή Διοίκηση και αυτή μόνο μπορεί να διεξαγάγει τις εκλογές στο καθορισμένο διάστημα που τους ορίζει, το αργότερο μέχρι έξη μήνες, αφού προηγουμένως κάνει όλες τις εργασίες που χρειάζονται. π.χ. εκκαθάρισης μητρώου, εγγραφή νέων μελών, νέα βιβλία εάν δεν υπάρχουν θεωρημένα από το πρωτοδικείο κ.λ.π.

03.

Με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για την εγγραφή νέου Σωματείου στην Ομοσπονδία είναι εφάπαξ 50,00 ευρώ και για τον κάθε αντιπρόσωπο 50,00 ευρώ ετησίως ως συνδρομή του Σωματείου προς την Ομοσπονδία

Έγγραφα που χρειάζονται για τις εκλογές

Στις εκλογές των επαγγελματικών Σωματείων (Σύλλογοι, ενώσεις κ.λ.π.) πρέπει απαραιτήτως να προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής Πρωτοδίκης Δικαστικός και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τις εκλογές σας είναι τα εξής, εάν δεν τα έχετε να τα ζητήσετε από την Ομοσπονδία η, να μπείτε στο e-mail της ΓΣΕΒΕΕ www.gsevee.gr μπαίνοντας στα έγγραφα σωματείων εκλογών για να βγάλετε τα έγγραφα.

01.

Ονομαστική κατάσταση μητρώου μελών σας με όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό Α/Τ, Διεύθυνση, τηλέφωνο και αν το μέλος σας έχει το Σωματείο σας ως Κύριο, ή ως Δεύτερο Σωματείο.

02.

Κατάσταση παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση την ημέρα των εκλογών .

03.

Πρώτο πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων Ομοσπονδιών.

04.

Δεύτερο πρωτόκολλο ψηφοφορίας στην περίπτωση που υπάρχουν και Δεύτερα μέλη στα Σωματεία σας που έχουν εκλέξει άλλο σωματείο ως πρώτο. Aν υπάρχουν δεύτερα μέλη, αυτά δεν ψηφίζουν για Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία. Ψηφίζουν μόνο για Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή.

05.

Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής που διεξήγαγε τις εκλογές υπογεγραμμένο από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που έχει επιλεγεί από το πρωτοδικείο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης σας κάνουμε γνωστό οι αντιπρόσωποι στις Ομοσπονδίες βγαίνουν ως εξής: