ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η Ομοσπονδία σαν Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση είναι μέλος της Τριτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργανώσεως, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.).

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα η Ομοσπονδία ως σκοπούς έχει:

01.

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος στους κλάδους των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων του Νομού Σερρών, προωθώντας τη συνολική συμμετοχή όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

02.

Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

03.

Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

04.

Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

05.

Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της η Ομοσπονδία:

01.

Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού η εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων, που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα.

02.

Διεξάγει κάθε νομικής μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες με στόχο τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους επιμέρους κλάδους, όπως επίσης και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών των Οργανώσεων.

03.

Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο.

04.

Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα η έμμεσα αφορούν τους κλάδους.

05.

Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και στην επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί των θεμάτων των επιμέρους κλάδων.

07.

Συμμετέχει οργανικά σε μια τριτοβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση (Συνομοσπονδία) με ταυτόσημους γενικά σκοπούς και επιδιώξεις.

08.

Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Ομοσπονδίας και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.