Ι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 4670/2020 (σ.σ. νόμος «Βρούτση»), από 1.6.2020 και μετά, μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές (συνεισπραττόμενες) που αφορούν στις κρατήσεις υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. και Ε.Λ.Ε.Κ.Π. (πρώην Ο.Ε.Κ.), μόνο όμως για τους πλήρως απασχολούμενους.

ΙΙ. Το άρθρο 48 έχει ως ακολούθως:

Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:

1.Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 % και κατανέμεται 2,69 % στον εργοδότη και 1,56 % στον εργαζόμενο.

2.Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 παρ. 4 περίπτωση β΄ του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, περίπτωση β΄, εδάφιο α΄ του ν.δ. 2963/1954 (Α΄ 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε 1,20 % και κατανέμεται 0,85 % υπέρ πρώην ΟΕΚ (ν.δ. 2963/1954) και 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α΄ 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α΄ 111).

ΙΙΙ. Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου —αναφορικά με το άρθρο 48— αναφέρονται τα εξής:

Με το προτεινόμενο άρθρο 48 τροποποιείται η παράγραφος 9 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 ως ισχύει και οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδ α’ του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, από 1η.6.2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, μειώνονται κατά 0,90 ως εξής:

α) Καθόσον αφορά τα ασφάλιστρα υπέρ του κλάδου ανεργίας η μείωση ανέρχεται σε 0,75 ποσοστιαίες μονάδες, αφορά εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,48 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου.

β) Καθόσον αφορά τα ασφάλιστρα υπέρ Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 ν. 4144/2013 που σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 περ. β’ βαρύνει αποκλειστικά τον εκάστοτε εργαζόμενο και συναποτελείται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ. 1, πρώτο εδάφιο του ν.δ. 2963/1954 εισφορά, καθώς και από την προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 1 περ. α’ του ν. 678/1977, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφιο Γ’ του ν. 3144/2003, η συνολική μείωση ανέρχεται σε 0,15 ποσοστιαίες μονάδες. Περαιτέρω προβλέπεται ότι το εν λόγω ασφάλιστρο υπέρ του ΕΛΕΚΠ που βαρύνει τον εργαζόμενο διαμορφώνεται πλέον σε 1,20% και κατανέμεται σε ποσοστό 0,85% υπέρ του πρώην ΟΕΚ, καθώς αφορά στην προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ. 1, εδάφιο πρώτο του ν.δ. 2963/1954 εισφορά, και σε ποσοστό 0,35% υπερ πρώην ΟΕΕ, καθώς αφορά στην προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 1 περ. α’ του ν. 678/1977, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφιο Γ’ του ν. 3144/2003, εισφορά. Με την προτεινόμενη διάταξη στην ουσία εξασφαλίζεται άμεσα αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων – μισθωτών, που θα προκύψει από την ποσοστιαία μείωση των ασφαλίστρων στους συγκεκριμένους κλάδους, χωρίς κόστος για τους εργοδότες (επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι ταυτόχρονα ωφελούνται από τις προβλεπόμενες μειώσεις, καθώς γι’ αυτούς μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος ανά απασχολούμενο, πράγμα που οδηγεί σε απελευθέρωση κεφαλαίου, διαθέσιμου να επανεπενδυθεί προς όφελος όχι μόνο της επιχείρησής τους, αλλά και εν γένει της οικονομίας. Περαιτέρω εκτιμάται ότι το μέτρο θα αποτελέσει αντικίνητρο για τον περιορισμό των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, καθώς αφορά μόνο μισθωτούς- εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση.

Τέλος, είναι κρίσιμο και πρέπει να επισημανθεί ότι οι προβλεπόμενες μειώσεις, αφορούν στις συνεισπραττόμενες εισφορές-κρατήσεις υπέρ ανεργίας, εργατικής κατοικίας και εργατικής εστίας και δεν αφορούν στις εισφορές για την κύρια σύνταξη. Συνεπώς, με τις προβλεπόμενες μειώσεις δεν επηρεάζεται και δεν τίθεται σε κίνδυνο το ύψος των συντάξεων των ασφαλισμένων εξαιτίας των μειώσεων αυτών.

ΙV. Για τους μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς δεν υφίσταται καμία μεταβολή από 1.6.2020 και εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ποσοστά.

Να θυμίσουμε ότι, για τους μισθωτούς μέχρι 25 ετών και τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών που αφορούν στον κλάδο σύνταξης, ισχύουν όσα μνημονεύονται στην εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α. 28/2019

Πηγή: Taxheaven

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *