Η απόφαση για τις αναστολές Ιουλίου – Οι ΚΑΔ των κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ  51320/2021  σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία για τον μήνα Ιούλιο 2021

Άρθρο 1

Επιχειρήσεις – Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους

1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Μαρτίου 2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Ιούλιο 2021.

2. α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων του παρόντος άρθρου, οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή.

β. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

γ. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181).

3. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσε-ως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣ-ΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α’ 55/2020)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας παραγράφου.

4. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α’ 90). Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης, οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, δεν δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει.

5. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες, με εξαίρεση τους ανοιχτούς (υπαίθριους) χώρους, οι επιχειρήσεις δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Ιούλιο.

6. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Ιούλιο 2021

Άρθρο 1

Επιχειρήσεις – εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους

1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες βάσει ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα κατά το έτος 2019) που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, μπορούν κατά τον μήνα Ιούλιο 2021 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2021 να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021, εφόσον ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ την 31η Μαρτίου 2021 και παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη ή ίση με 70% την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31η Μαρτίου 2021 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 30/6/2021.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και 31η Μαρτίου 2021, εφόσον κατά τον νόμο υποχρεούνται.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Μαρτίου 2021 καθώς και για όσους εργαζόμενους υπάγονται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αρ. 47100/ 6-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2975).

2. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

3. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.

…………..
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση εντός του μήνα Ιουλίου 2021, από κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής καθίσταται πληττόμενη και αντίστροφα, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Μια επιχείρηση που από κλειστή καθίσταται πληττόμενη, υποβάλλει ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ως κλειστή, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παρέμενε κλειστή, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη συνέχεια προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που θέτει πλέον σε αναστολή, αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής της σε πληττόμενη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

β) Μια επιχείρηση που από πληττόμενη καθίσταται κλειστή, υποβάλλει ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ως πληττόμενη, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παρέμενε πληττόμενη, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη συνέχεια προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εξαιρέσιμες δραστηριότητες, αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής της σε κλειστή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του παρακάτω πίνακα, δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναφορικά με τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των εργαζομένων καθώς και του κύκλου εργασιών.

Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα των οποίων αναστέλλεται η δραστηριότητα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν αναστέλλονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.01.12 Υπηρεσίες αρχειοφυλακείων
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) (92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13),τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), τις άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), τις υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) και τις υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακού στοιχήματος (92.00.29.01)
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και τις υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων (93.19.13.05)
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων (93.21.10) και τις υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κ.λπ.) (93.21.10.01)
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (93.29.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (93.29.11.04), υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (93.29.11.05)
94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.

Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα, ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφ. Β της παρούσας.

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών
15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα
55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06)

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια

Πηγή: taxheaven.gr

ΠΟΕΣΕ: Ενημέρωση για τη λειτουργία των ΚΥΕ απο 16/7 έως 26/7

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 44779 (ΦΕΚ Β΄3117/16-7-21) και όσον αφορά στο διάστημα από  Παρασκευή 16 Ιουλίου και ώρα 6 πμ έως και Δευτέρα 26 Ιουλίου και ώρα 6 πμ ισχύουν τα παρακάτω: 

Α) Για τα Κέντρα διασκέδασης (χώροι μέσα-έξω) συμπεριλαμβανομένων κλειστών χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών και μπουάτ: 

Η λειτουργία μόνο ως αμιγείς (ανοικτοί ή κλειστοί) χώροι αποκλειστικά για πλήρως  εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο

Με κάλυψη ποσοστού 85% της ωφέλιμης επιφάνειας 

Υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο των πελατών πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά  τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 μέρες μετά  από αυτόν. Τα πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε σε έντυπη μορφή είτε  ηλεκτρονικά και ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης  (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής  εφαρμογής την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο  www.covidfree.gov.gr 

Οι υγειονομικοί όροι είναι: 

Μόνο καθήμενοι πελάτες 

Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι 

Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους εν αναμονή πελάτες Μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι 

Τήρηση αποστάσεων των τραπεζοκαθισμάτων (0.90 εκ εάν δεν παρεμβάλλεται καρέκλα μεταξύ των τραπεζιών, 1.20 εκ εάν παρεμβάλλεται καρέκλα στη μια  πλευρά μεταξύ των τραπεζιών, 1.80 εκ εάν παρεμβάλλονται καρέκλες και στις  δυο πλευρές μεταξύ των τραπεζιών, για τις ροτόντες ισχύει το 1.80 εκ) 

Χρήση μπαρ με τοποθέτηση 2 σκαμπό μαζί και απόσταση 1,5 μέτρου για κάθε  επόμενη δυάδα σκαμπό. 

Στην περίπτωση μουσικών τηρούν απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου μεταξύ  τους. 

Οι τραγουδιστές και οι επαγγελματίες χορευτές παραμένουν στο χώρο της  πίστας κατά τη διάρκεια της ερμηνείας τους και δεν αναμειγνύονται με το  κοινό. 

Υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού  ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου. 

Β) Για την εστίαση (εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικ εία, αναψυκτήρια,  καντίνες, catering, χώροι δεξιώσεων) 

Λειτουργία των παραπάνω επιχειρήσεων σε εσωτερικό χώρο μόνο ως αμιγείς  χώροι αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο  6μηνο: 

Μέγιστη πληρότητα 85% της αναγραφόμενης στην άδεια λειτουργίας. Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την  είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης που  εκδίδεται 30 μέρες από την πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του  διαρκεί έως 180 μέρες μετά από αυτόν. Τα πιστοποιητικά  επιδεικνύονται είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική και τα οποία  ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής  εφαρμογής την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο  www.covidfree.gov.gr 

Οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test το οποίο έχει διενεργηθεί έως 24 ώρες πριν την προσέλευσή τους και το  οποίο εκδίδεται με μέριμνα των γονέων από την πλατφόρμα www.self testing.gov.gr

Λειτουργία επιχειρήσεων σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο ή σε εξωτερικούς χώρους  που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές (υπό την προϋπόθεση αυτές να έχουν  ανοιχτές 2 πλευρές) λειτουργούν όπως έως τώρα. Προσοχή! Δίνεται η  δυνατότητα ο επαγγελματίας να λειτουργήσει κατ’ επιλογή ν του τον εξωτερικό  χώρο της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, είτε με κοινό αμιγώς  προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο 6μηνο και  ανηλίκων με self test είτε να είναι μεικτό. Εάν επιλέξει το κατάστημα να είναι  αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει θα πρέπει οι πελάτες να  εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο πιστοποιητικού  εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 μέρες από την πρώτο  θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 μέρες μετά από αυτόν. Τα  πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική και τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής την οποία  μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο www.covidfree.gov.gr. Και οι  ανήλικοι να προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test το  οποίο έχει διενεργηθεί έως 24 ώρες πριν την προσέλευσή τους και το οποίο  εκδίδεται με μέριμνα των γονέων από την πλατφόρμα www.self-testing.gov.gr

Στην περίπτωση του μεικτού καταστήματος η λειτουργία γίνεται όπως μέχρι  σήμερα. 

Υπηρεσίες catering σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο και εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων έχουν  ανώτατο όριο παρουσίας τα 300 άτομα και μόνο καθήμενα.  

Οι υγειονομικοί όροι είναι: 

Μόνο καθήμενοι πελάτες 

Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι 

Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους εν αναμονή πελάτες Μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι 

Τήρηση αποστάσεων των τραπεζοκαθισμάτων (0.90 εκ εάν δεν παρεμβάλλεται καρέκλα μεταξύ των τραπεζιών, 1.20 εκ εάν παρεμβάλλεται καρέκλα στη μια  πλευρά μεταξύ των τραπεζιών, 1.80 εκ εάν παρεμβάλλονται καρέκλες και στις  δυο πλευρές μεταξύ των τραπεζιών, για τις ροτόντες ισχύει το 1.80 εκ) 

Χρήση μπαρ με τοποθέτηση 2 σκαμπό μαζί και απόσταση 1,5 μέτρου για κάθε  επόμενη δυάδα σκαμπό. 

Ειδικά στην περίπτωση χρήσης κλειστών χώρων, υποχρεωτική ανάρτηση με  έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να  βρίσκονται εντός του χώρου. 

Δυνατότητα λειτουργίας κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη  σήμανση, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά  το τελευταίο 6μηνο και ανηλίκων με self test. 

Κατ’ εξαίρεση λειτουργούν και τα ΚΥΕ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και  αεροδρομίων τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες /ταξιδιώτες υπό την  προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι  αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και με τους γνωστούς υγειονομικούς όρους. 

Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους εν αναμονή  πελάτες. 

Πληρότητα 50% της δυναμικότητας 

Μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι. 

Απαγόρευση ζωντανής μουσικής. 

Απαγόρευση πραγματοποίησης εκδηλώσεων, συναθροίσεων, δεξιώσεων.

Να σημειώσουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος οι πελάτες είναι μόνο καθήμενοι και απαγορεύεται ο χορός. 

Επίσης το σύστημα ελέγχου πιστοποιητικών προς το παρόν μπορεί να ελέγξει  πιστοποιητικά από πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται σχετική  εγκύκλιος για αυτούς των τρίτων χωρών (πχ ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία, Ισραήλ κτλ) 

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή σάρωσης και τα αντίστοιχα σήματα: 

https://covidfree.gov.gr/?fbclid=IwAR0Zth0idMGQsOgl07ap8YaowdYTBIulhBV340P4lsP – czjBw0mJ9d1BeiI 

 

ΠΟΕΣΕ: Λειτουργία Εστίασης σύμφωνα με την ΚΥA 12/6 έως 21/6

Τα Σωματεία-Μέλη της ενημερώνει η ΠΟΕΣΕ δημοσιεύοντας την ΚΥΕ που αφορά στη λειτουργία της Εστίασης από τις 12/6 έως και τις 21/6:

Αθήνα, 11.6.21 Α.Π.: 71 

Σωματεία Μέλη ΠΟΕΣΕ 

Με την παράκληση να ενημερώσετε τα Μέλη σας 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36587 (ΦΕΚ Β΄2476/10-6-21) που εκδόθηκε σήμερα και όσον  αφορά στο διάστημα Σάββατο 12 Ιουνίου (παρ. 1 άρθρο 12) έως Δευτέρα 21 Ιουνίου για την εστίαση (εστιατόριο, καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering, εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων) συνεχίζουν να λειτουργούν μόνο οι εξωτερικοί χώροι των καταστημάτων σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο και από το Σάββατο 12 Ιουνίου  μπορούν να λειτουργούν και τα καταστήματα που βρίσκονται σε στοές μόνο για τους εξωτερικούς χώρους και μόνο εφόσον οι στοές είναι αεριζόμενες (υπό την  προϋπόθεση αυτές να έχουν ανοιχτές δύο πλευρές) και σε όλες τις περιπτώσεις μόνο  καθήμενοι πελάτες με δυνατότητα λειτουργίας από τις 5.00πμ έως τις 01.15πμ με  τους υγειονομικούς όρους: 

Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι 

Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους εν αναμονή πελάτες Μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι 

Τήρηση αποστάσεων των τραπεζοκαθισμάτων (0.90 εάν δεν περιβάλλεται  καρέκλα μεταξύ των τραπεζιών, 1,20 εάν περιβάλλεται καρέκλα στη μια πλευρά  μεταξύ των τραπεζιών, 1.80 εκ εάν περιβάλλονται καρέκλες και στις δυο  πλευρές μεταξύ των τραπεζιών, για τις ροτόντες ισχύει το 1.80 εκ) 

Χρήση μπαρ με τοποθέτηση 2 σκαμπό μαζί και απόσταση 1,5 μέτρου για κάθε  επόμενη δυάδα σκαμπό. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για την λειτουργία υπηρεσιών catering και  τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων με ανώτατο όριο παρουσίας τα 100  άτομα (από 1 ηΙουλίου αυξάνεται το όριο των ατόμων, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση). 

 ΠΟΕΣΕ Καποδιστρίου 24 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 – 3317.301 Fax: 210 – 3317.302  http://www.poese.gr e-mail: info@poese.gr 

C:\Users\Marathokampiti\Desktop\71_Ενημέρωση για τα ΚΥΕ_12_6 έως 21_6.doc

Η λειτουργία καταστημάτων εντός στοών κλειστών εμπορικών κέντρων και  υπεραστικών σταθμών επιτρέπεται μόνο για παροχή προϊόντων σε πακέτο ή  διανομής προϊόντων. 

Κατ’ εξαίρεση λειτουργούν και τα ΚΥΕ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και  αεροδρομίων τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες /ταξιδιώτες με  πληρότητα 50%, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν στα υπόλοιπα ΚΥΕ με  απαγόρευση ζωντανής μουσικής και απαγόρευση διοργάνωσης εκδηλώσεων 

συναθροίσεων-δεξιώσεων. 

Επιτρέπεται η μουσική (ζωντανή μέχρι 3 άτομα ή με μηχανικά μέσα) από το Σάββατο  12/6 (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 της σχετικής ΚΥΑ), όπως γενικά ίσχυε  στην εστίαση προ κορωνοϊού. 

Σημείωση: Τα κέντρα διασκέδασης παραμένουν σε αναστολή λειτουργίας. 

 

                                                                                                                 Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                                                                           Γιώργος Καββαθάς                                                             Γεώργιος Κουράσης

 

Συνημμένα η ΚΥΑ

Λειτουργία ΚΥΕ 126 έως 216

Τηλεργασία: Παράταση της υποχρέωσης εφαρμογής σε ποσοστό 20% έως τις 30/6 – Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η ΚΥΑ

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία παρατείνεται η υποχρέωση εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας σε όλη την Επικράτεια.

Συγκεκριμένα, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται έως και την 30η Ιουνίου 2021 οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:

1.α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, υποχρεούνται έως 30/06/2021 να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 20% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

β) Για την ορθή τήρηση των προαναφερομένων, οφείλουν να προαναγγείλουν, πριν από την έναρξη της εργασίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία του 20% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας-Έντυπο Ειδικού Σκοπού» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

γ) Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται υποχρεωτικά για το μήνα Ιούνιο, κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις αλλαγές ή τροποποιήσεις ωραρίου που αφορούν στην ανωτέρω και εντός διώρου σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία των λοιπών αλλαγών ή τροποποιήσεων του χρόνου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν από την πραγματοποίησή τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Παράλληλα, με ξεχωριστή ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, παρατείνεται, μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

 

Πηγή: ΕΕΑ

Ανοιχτές από σήμερα οι σχολές οδηγών – ΚΥΑ με διευκρινίσεις για τα υγειονομικά μέτρα

Επαναλειτουργούν από σήμερα Δευτέρα 19 Απριλίου όλες οι σχολές οδηγών με τη λήψη όλων των μέτρων προστασίας έναντι του κορονοϊού, τόσο για τη διενέργεια θεωρητικών όσο και πρακτικών μαθημάτων για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων.

Προηγήθηκε εισήγηση του υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, κατά την οποία εκτέθηκε η ανάγκη επαναλειτουργίας των σχολών οδήγησης με κανόνες τήρησης υγειονομικών μέτρων, δεδομένης της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος εξαιτίας της πολύμηνης αναστολής λειτουργίας.

Ειδικότερα, με βάση την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1558), προβλέπεται ότι επιτρέπεται η διενέργεια εξ αποστάσεως μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, καθώς και μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών, υπό τις εξής προϋποθέσεις τήρησης υγειονομικών μέτρων:

α. απολύμανσης, μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων των σημείων του εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι,

β. υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους εμπλεκόμενους και

γ. διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν το προγραμματισμένο μάθημα για τους εκπαιδευόμενους και τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους εκπαιδευτές.

Επίσης, επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών λεωφορείων και φορτηγών συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης για την απόκτηση Π.Ε.Ι. και ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, υπό την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση για τους εκπαιδευόμενους, τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους εξεταστές και τήρησης των ακολούθων στις αίθουσες εξέτασης:

– Πλήρωση έως και με το πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητάς τους και με την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εξεταζόμενων στο χώρο.

– Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

– Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των υποψηφίων.

– Αερισμός για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων.

– Απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους καθώς και των θέσεων των υποψηφίων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων.

Όσον αφορά στη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων όλων των κατηγοριών, πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

* Με ευθύνη του παριστάμενου εκπαιδευτή η μεταφορά των υποψηφίων από και προς τον χώρο της εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων και κανόνων περί μεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του κορονοϊού COVID-19.

* Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση για τους υποψήφιους οδηγούς και διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους εξεταστές.

* Διενέργεια του ελέγχου των δικαιολογητικών και των ερωτήσεων εκτός του εκπαιδευτικού οχήματος.

* Απολύμανση, μεταξύ διαδοχικών δοκιμασιών, των σημείων του εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.

Τέλος, όσον αφορά ειδικά στα δίκυκλα, ο υποψήφιος εξετάζεται φορώντας τον ατομικό εξοπλισμό και ρουχισμό του. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει εξοπλισμό, όπως επιαγκωνίδες ή επιγονατίδες, μπορεί να δανειστεί από τον εκπαιδευτή, ο οποίος  οφείλει να τις απολυμαίνει πριν από κάθε χρήση.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΟΨΕ: Κάλεσμα για κατάθεση προτάσεων, ενόψει της δημόσιας διαβούλευσης της νέας ΚΥΑ

Ενόψει της δημόσιας διαβούλευσης της νέας ΚΥΑ, η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος καλεί τα μέλη της να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως και τις 19 Απριλίου.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

ΠΟΕΣΕ: ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας επισυνάπτουμε τη νέα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 33475 (ΦΕΚ Β ́2095/1-6-20) σχετικά με τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (ΚΑΔ 56.10) και παροχής ποτών (ΚΑΔ 56.30) που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου καταστήματος σε ενιαίο χώρο με την παραλία. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη ΚΥΑ:

 Τα προϊόντα πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η Παρασκευή τους  στον χώρο εξαιρουμένων των ροφημάτων όπως ενδεικτικά καφές, χυμοί κλπ

 Απαγορεύεται η αναμετάδοση μουσικής

 Απαγορεύεται η διοργάνωση εκδηλώσεων που προκαλούν συνάθροιση καταναλωτών (πάρτυ κλπ)

 Απαγορεύεται για τους πελάτες η χρήση των μπαρ (όπου υπάρχουν) για την παραμονή τους.

 Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο λειτουργίας του καταστήματος (με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις)

 Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών ορίζεται το ενάμιση μέτρο (1,5 μ)

 Ισχυρή σύσταση χρήσης μάσκας για τους εργαζόμενους

Δείτε εδώ την ΚΥΑ