Σε απάντηση του με αρ.πρ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 46155/5419/16.4.2021 ερωτήματος σας και σε  συνέχεια της με αρ. 46096/8.4.2021 Ενημέρωσης της, η ΓΣΕΒΕΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα:  

  1. Με το άρθρο 111 του ν.4790/31.3.2021 ορίσθηκαν τα ακόλουθα  

«1. Η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο  πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30) και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50), η  λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για  τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τη  διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, παρατείνεται για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της  οικονομικής τους δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί περί αναστολής δραστηριότητας. 

  1. Η παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων της παρ. 1 εφαρμόζεται αναδρομικά για το  διάστημα από τις 14.3.2020 και μετά, και καταλαμβάνει όλες τις ενεργές μισθώσεις, καθώς  και τις μισθώσεις οι οποίες έληξαν μετά τις 7.11.2020 και μέχρι τη δημοσίευση του  παρόντος. 
  2. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης γίνεται από τον μισθωτή, εφόσον το επιθυμεί,  με έγγραφη δήλωση του προς τον εκμισθωτή εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του  παρόντος και καθίσταται υποχρεωτική για τον εκμισθωτή. 
  3. Δικαιούχος παράτασης της διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης είναι κάθε μισθωτής  που πληροί τα κριτήρια της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της δήλωσης  της παρ. 3, δεν οφείλει κανενός είδους μίσθωμα προς τον εκμισθωτή. 
  4. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας  του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αναπλήρωση του χρόνου  αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική  εντολή και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέρη της  σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης.

  1. Οι παρ. 1 έως 4 εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις επαγγελματικών  υπομισθώσεων, εφόσον η δραστηριότητα του υπομισθωτή έχει ανασταλεί με κρατική  εντολή, ανεξαρτήτως της αναστολής ή μη, της δραστηριότητας του υπεκμισθωτή/μισθωτή.  Η έγγραφη δήλωση της παρ. 3 του υπομισθωτή απευθύνεται προς υπεκμισθωτή και  εκμισθωτή και είναι υποχρεωτική για αμφότερους». 
  2. Εξάλλου, με τις ανά εβδομάδα εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις, με τη μορφή της Κοινής  Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «..για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού..», καθορίζεται η  λειτουργία ή μη όλων των οικονομικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων ανά  επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης, στο οποίο κατατάσσονται όλες οι περιοχές της  χώρας. Ήδη, τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης είναι δύο, αυξημένου και πολύ  αυξημένου κινδύνου, έναντι τεσσάρων που προβλέπονταν με προηγούμενες Κ.Υ.Α. Για  την νυν ισχύουσα ΚΥΑ ακολουθήστε εδώ, 

https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/fek_13.pdf 

III. Οι άνω Κ.Υ.Α. έχουν επιβάλλει την ΑΝΑΣΤΟΛΗ δραστηριοτήτων με διαφοροποιημένες  διατυπώσεις όπως, Αναστολή λειτουργίας, χρήσης, προσέλευσης, διαδικασίας,  διενέργειας πράξεων, εξόδου κλπ αναλόγως των συνθηκών εκάστης δραστηριότητας, με  σκοπό την καλλίτερη αποτύπωση του σκοπού του Νόμου.  

  1. Η Αναστολή αυτή μπορεί να είναι ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ. Για παράδειγμα, στα Κέντρα  Διασκέδασης, Χώρους Δεξιώσεων και Μπαρ (αρ.1 παρ. 1Β α/α 16) προβλέπεται αναστολή  λειτουργίας «..σύμφωνα με την παράγραφο 3..» του αρ.1, η οποία (παράγραφος 3)  αναστέλλει σε όλη την Επικράτεια τη λειτουργία των επιχειρήσεων που σε αυτήν  αναφέρονται και συνεπώς προβλέπεται ολική αναστολή. Στην ίδια όμως παράγραφο, της  ολικής αναστολής σε όλη τη χώρα, ως προς πάμπολλες από τις (71 συν 4 =) 75  (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ) τον αριθμό δραστηριότητες προβλέπονται εξαιρέσεις, όπως π.χ.  λιανικό εμπόριο ως ακολούθως «.. με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού  εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως  προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας  για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις  υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή  τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)..» , χωρίς όμως  να θεωρείται ότι ένεκα της εξαίρεσης αυτής η επιχείρηση λειτουργεί.  
  2. Συνεπώς, αφού ο ίδιος ο νομοθέτης εντάσσει -έστω κατ΄ εξαίρεσιν- τους παραπάνω  τρόπους πώλησης στη γενική αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, είναι σαφές ότι δεν  θεωρεί την επιχείρηση ως λειτουργούσα ένεκα της εξαίρεσης αυτής. Διαφορετικά, δηλαδή  αν θεωρούσε ότι η «λειτουργία» με τους τρόπους αυτούς αποτελεί λειτουργία της  επιχείρησης, θα ακολουθούσε την αντίστροφη δομή. Πρόκειται λοιπόν νομικώς περί  μερικής αναστολής, έννοια η οποία απαντάται στο δίκαιο και ρυθμίζεται από αυτό. Όλα  δε αυτά σε συνέχεια των εξαιρέσεων μερικής λειτουργίας και άρα υπολειτουργίας, οι  οποίες αναφέρονται στην παρ.1 του αρ.1 της ΚΥΑ. 

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο αφενός μεν ότι από τον Μάρτιο 2020 έως σήμερα έχουν  εκδοθεί δεκάδες ΚΥΑ με σειρά ρυθμίσεων που αλληλεπικαλύπτονται ή και αναιρούνται και  αφετέρου και κυρίως ότι η παρ.1 του αρ.111 του ν.4790/2021 αναφέρεται σε αναστολή  λειτουργίας με κρατική εντολή και σε συνακόλουθη αναστολή οικονομικής  δραστηριότητας, η οποία (αναστολή) μπορεί να είναι είτε ολική είτε μερική, θεωρούμε ότι  στην κατόπιν Δήλωσης του μισθωτή – επιχειρηματία αναγκαστική παράταση των  επαγγελματικών και εμπορικών μισθώσεων του Π.Δ.34/1995 και του αρ.13 του ν. 4242/2014 υπάγονται και οι επιχειρήσεις που πωλούν με «..υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή  τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), υπηρεσίες της εξ  αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής  παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away)  και υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό  ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)..» . 

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *