OBYE: Ενημερωτική εγκύκλιος για τη νέα ΥΔΚΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της OBYE(THΛEΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/12/2020), η οποία ελήφθη σε συνάρτηση με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 47 12/20 ΦΕΚ 146 & ΠΔ 112/2012 ΦΕΚ 197*), η Υπεύθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης ΥΔΚΕ :

θα είναι μία και ενιαία για όλο τον κλάδο, και θα αφορά την ασφαλή σύνδεση με τα δίκτυα, αλλά, και θα ισχύει ως έντυπο τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας για τη θεώρηση της άδειας ή την επέκταση αυτής.

Ειδικότερα, η OBYE θα εκδώσει μοναδικές ΥΔΚΕ με μοναδικό αύξοντα αριθμό και υδατογράφημακαι παράλληλα θα ενημερώσει εκ νέου και συνολικά τις αρμόδιες αρχές ότι: «η ΥΔΚΕ σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία θα κατατίθεται υποχρεωτικά στις αρμόδιες αρχές υπογεγραμμένη από αδειούχους αρχιτεχνίτες ή εργοδηγούς υδραυλικούς, προκειμένου οι εκτελεσθείσες εγκαταστάσεις να συνδέονται με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας»(αρ. 34 v4712/2020)

Συνάδελφοι, 

Είναι εξαιρετικά κρίσιμο, και απαραίτητο, η διαδικασία της ΥΔΚΕ να τηρηθεί από όλους τους συνδέσμους. Σε αντίθετη περίπτωση, που ενδεχομένως εκδίδονται από συνδέσμους διαφορετικά έντυπα ΥΔΚΕ σε σχέση με αυτά που θα εκδώσει η ΟΒΥΕ, και χωρίς αυτά να φέρουν μοναδικό αύξοντα αριθμό και λογότυπο της Ομοσπονδίας, τότε δυστυχώς η διαδικασία της ΥΔΚΕ θα έχει αρνητική έκβαση και αρνητικό αντίκτυπο στον κλάδο, αλλά και στις αρμόδιες αρχές. Η «νέα ΥΔΚΕ» θα εναρμονίζεται με το νόμο 47 12/20 και το ΠΔ 112/2012 για λόγους διαφάνειας και ασφαλείας

Η «νέα ΥΔKE», θα διανείμετε από την ΟΒΥΕ στα σωματεία και θα απευθύνεται μόνο σε αδειούχους υδραυλικούς

Από αρχές λοιπόν του νέου έτους, θα ισχύει μόνο η «νέα ΥΔKE» για όλα τα σωματεία, τα οποία θα την προμηθεύονται από την κλαδική ομοσπονδίαΟΒΥΕ

Η παλαιά Υ.Α. δεν θα ισχύει πλέον διότι δεν προβλέπεται από το νόμο 4712/2020. 

Η δήλωση νέα ΥΔKEθα είναι μια και μοναδική!!! Για τις συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και για όλες τις εργασίες που προβλέπονται από το ΠΔ 112/2012. Και μόνο η «νέα ΥΔΚΕ» θα κατατίθεται στις Πολεοδομίες. 

 

Συνάδελφοι, 

Οφείλουμε να λειτουργήσουμε τόσο σύμφωνα με το νόμο, όσο και σύμφωνα με τις αξίες που μας διέπουν: συλλογική δράση και ενότητα !

Κάθε μέλος της OBYE σύνδεσμοςοφείλει να δράσει ενωτικά για το καλό του κλάδου, την προστασία των μελών του, και για λόγους διαφάνειας, και ασφάλειας των καταναλωτών

Κάθε ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ πρέπει να προχωρήσει σε παραγγελία, προκειμένου για κάθε περιοχή να υπάρξει μοναδική αρίθμηση, ούτως ώστε να προφυλαχθούν και τα μέλη φυσικά πρόσωπα αδειούχοι υδραυλικοί από τυχόν παράνομους, που δραστηριοποιούνται στην αγορά των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η τήρηση της νέας ΥΔΚΕ από όλα τα μέλη θα περιορίσει μεσοπρόθεσμα την παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα, και αυτός, είναι ένας επιπρόσθετος σοβαρός λόγος για να δράσουμε ενιαία

Στην Ομοσπονδία θα τηρείται μητρώο για την ασφαλή και απρόσκοπτη διαδικασία της νέας ΥΔΚΕ. Προσοχή : η «νέα ΥΔΚΕ» δεν αντιγράφεται και γενικότερα απαγορεύεται κάθε αντιγραφή ή αναδημοσίευση ή έκδοση εκτύπωση του εντύπου. Η «νέα ΥΔΚΕ» θα εκδίδεται μόνο από την ΟΒΥΕ, θα ΦΕΡΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ και θα διακινείται αποκλειστικά από την ΟΒΥΕ

Το περιεχόμενο του νέου έντυπου της «νέας ΥΔΚΕ» θα είναι το περίπου ίδιο που ίσχυε έως σήμερα, με προσθήκη του αριθμού του νέου νόμου που την προβλέπει, με προσθήκη των νέων μοναδικών αριθμών και «υδατογραφημάτος» κ.α., για κάθε έντυπο

Για παραγγελίες νέων αριθμημένων μπλοκ ΥΔΚΕ στείλτε email στο obye.plumbers@gmail.com Κάθε μπλοκ ΥΔΚΕ θα έχει 2530 μοναδικά αριθμημένα φύλλα θα φέρει υδατογραφημένο το σήμα της ΟΒΥΕ και το κόστος του(έκδοσής του κλπ) θα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα από (8,00 9,00 ευρώ

Προσοχή : τα σωματεία δεν ζητούν χρήματα για θεώρηση των ΥΔΚΕ, η ΥΔΚΕ δεν θεωρείται, καταχωρείται για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας με αρ. πρωτ. Σωματείου, αλλά και για αρχείο για κάθε συνάδελφο αδειούχο υδραυλικό που θα το χρειαστεί όταν θα πρέπει να θεωρήσει την άδειά του. Οι σύνδεσμοι σωματεία Μέλη της ΟΒΥΕ δέχονται μόνο Οικονομικές ενισχύσεις, συνδρομές των συναδέλφων μελών τους

Με εορταστικούς συναδελφικούς Χαιρετισμούς 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο Γ. ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ 

Δ. ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ                         Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 

 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!! ΑΓΑΠΗ & ΕΥΤΥΧΙΑ 

 

ΠΟΕΣΕ: Ενημερωτική εγκύκλιος περί ρύθμισης οφειλών & απόσυρσης ταμειακών μηχανών

Με την παράκληση να ενημερωθούν τα σωματεία- μέλη της η ΠΟΕΣΕ εκδίδει σήμερα (24/12/2020) ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών προς τους Ο.Τ.Α & τα Νομικά τους Πρόσωπα, και την παράταση που δόθηκε, όσον αφορά στην απόσυρση των ταμειακών μηχανών.

Διαβάστε την εγκύκλιο:

Αθήνα, 24-12-20 Α.Π.: 123 

 

Ενημερωτική Εγκύκλιος 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με τον Ν.4764/20 (ΦΕΚΑ 256/23-12-20) σας ενημερώνουμε ότι: 

Α) Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α & Νομικά τους Πρόσωπα (άρθρο 165) AΡ. 165. 

Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν  ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως  τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για  την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί  να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό  από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από  τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή  λόγω μη καταβολής τέλους. Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων  εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου  110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα  φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις  από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως 31.1.2021, καθορίζονται οι  κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων  και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

Β) Απόσυρση Ταμειακών Μηχανών ΦΗΜ (άρθρο 77) & Απόφαση του Διοικητή της ΑΔΕΕ  (Δελτίο Τύπου ΑΔΕΕ 23-12-20). 

Παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2021 η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών  μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν on line με την ΑΑΔΕ, καθώς και η προθεσμία  για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ, κατόπιν απόφασης του  Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή.

Σας εφιστούμε την προσοχή για την δυνατότητα που παρέχεται από τον Νόμο  για εκπρόθεσμη δήλωση απώλειας ή παύσης ταμειακής φορολογικής μηχανής  μέχρι 31-3-21, χωρίς επιβολή προστίμου που αντιστοιχεί στο 15% του ετησίου τζίρου.

 

 Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

Γιώργος Καββαθάς                          Γεώργιος Κουράσης

ΠΟΕΣΕ: Ενημερωτική εγκύκλιος για την παράταση στο “λοκντάουν”

Μετά τις εξαγγελίες του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Στ. Πέτσα σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2020, και  σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων η συνέχιση του  lockdown που ισχύει μέχρι και σήμερα για τον Κλάδο της Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων, καθώς η διαμορφωθείσα επιδημιολογική εικόνα της χώρας δεν επιτρέπει το άνοιγμα των ΚΥΕ μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2020. 

Επιπρόσθετα όσον αφορά στην παράταση της θητείας των Οργάνων Διοίκησης, θα θέλαμε να σας  ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235/26-11-2020): 

Α. Άρθρο 72 «Παράταση της θητείας των Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων  Εργαζομένων, Συνταξιούχων και Εργοδοτών» η θητεία των Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών  Οργανώσεων του άρθρου 9 του Ν. 1264/1982 (Α΄79) των Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων και των  Εργοδοτικών Οργανώσεων, εφόσον είτε έληξε από την 11ηΙουνίου 2020 και εφεξής είτε λήγει για  πρώτη φορά, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), το άρθρο 28 του Ν.  4690/2020 (Α΄ 104) και το Ν. 4722/2020 (Α΄177), παρατείνεται έως την 30ηΙουνίου 2021. 

Β. Εξαιρετικά έως 30.6.2021 οι Συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδικαλιστικών  Οργανώσεων του Ν. 1264/82, των Σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. (Αστικού Κώδικα),  όπως και των Εργοδοτικών Οργανώσεων, δύναται να διεξάγονται μετά από απόφαση των αρμοδίων  Οργάνων Διοίκησής τους, με την χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων  απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών τους. 

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των Σωματείων  μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του Ν. 1712/87 όπως ισχύει. Επομένως ΔΕΝ μπορούν να διεξαχθούν  αρχαιρεσίες με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών. 

      Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας 

Γιώργος Καββαθάς              Γεώργιος Κουράσης

ΓΣΕΒΕΕ: Ενημερωτική εγκύκλιος για το λιανεμπόριο

Με εγκύκλιο που απέστειλε εχθές (25/11/2020) η ΓΣΕΒΕΕ ενημερώνει τις Ομοσπονδίες – μέλη της σχετικά με το λιανεμπόριο ότι είναι επιτρεπτές οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον  για όλες τις επιχειρήσεις, στις οποίες έχει επιβληθεί αναστολή λειτουργίας και συνάπτει τους σχετικούς ΚΑΔ.

Διαβάστε την εγκύκλιο:

ΑΠ.: 45052 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2020  

Προς: 

Ομοσπονδίες Μέλη ΓΣΕΒΕΕ 

Με την παράκληση να ενημερώσετε τα Μέλη σας 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Συνάδελφοι, 

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ 71342/ΦΕΚ Β΄4899/6-11-20, στα  καταστήματα λιανικού εμπορίου των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, επιτρέπονται οι  υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον  (ακολουθεί η λίστα με τους ΚΑΔ). 

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται Απόδειξη Λιανικής Πώλησης συνοδευόμενη από Δελτίο  Αποστολής. Η αποστολή στο χώρο του πελάτη μπορεί να γίνεται με ταχυμεταφορά ή δια ίδιων  μέσων των εμπορικών επιχειρήσεων. 

Εφιστούμε την προσοχή των επαγγελματιών ότι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παρουσία πώληση και οποιαδήποτε συναλλαγή στο φυσικό κατάστημα.

ΛΙΣΤΑ ΚΑΔ 

 1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών  γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shopκ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.19. 
 2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’  οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.41. 
 3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής  λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών/ΚΑΔ 47.42. 
 4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.43. 
 5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.51. 
 6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες  ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) [εξαιρουμένων των Περιφερειακών  Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας]/ΚΑΔ 47.52. 
 7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.53. 
 8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.54. 
 9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με  εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ ΚΑΔ 47.59. 
 10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή  τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.61. 
 11. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.62.63. 
 12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες  ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.63. 
 13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες  ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.64. 
 14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες  ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.65. 
 15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.71. 
 16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες  ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.72.

 1. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από  λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου,  τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή  τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.75. 
 2. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε  εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων,  για σπορά (47.76.77.02), λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), λιανικό εμπόριο  δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α.  (47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων,  μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), λιανικό εμπόριο  κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09),  λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων  κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης,  ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), λιανικό  εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην  αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς  (47.76.77.18), λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), λιανικό εμπόριο φυτικών υλών  που δεν καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.) για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών  προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), λιανικό  εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή  τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.76. 
 3. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.77. 
 4. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών  καθαρισμού (47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας  (47.78.85), λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών  προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις  υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.). Επιτρέπεται η λειτουργία  των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής  επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες/ΚΑΔ 47.78. 
 5. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.79. 
 6. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και  αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.82. 
 7. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και  προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον  (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89. 
 8. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το άλλο λιανικό εμπόριο  πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών  (47.99.85) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ  47.99.

 

ΠΟΕΣΕ: Ενημερωτική εγκύκλιος – Lockdown και μέτρα στήριξης

Όπως ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση και λόγω των βεβαρημένων επιδημιολογικών στοιχείων η χώρα  μπαίνει σε καθεστώς πλήρους αποκλεισμού (lockdown) από τις 6 το πρωί του Σαββάτου 7/11 και μέχρι 30  Νοεμβρίου. 

Συνεπώς μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων όλος ο Κλάδος της Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων τίθεται  σε αναστολή λειτουργίας, εξαιρούνται οι υπηρεσίες διανομής κατ’ οίκον (delivery) και παροχής προϊόντων  σε πακέτο από το κατάστημα (take away). Να σημειώσουμε ότι η παροχή προϊόντων σε πακέτο δεν  επιτρέπεται με την έννοια του αυτοτελούς λόγου μετακίνησης των πολιτών, αλλά ως μέρος επιτρεπόμενων  μετακινήσεων. 

Σχετικά με την μετακίνηση επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων θα πρέπει να είστε όλοι εφοδιασμένοι με  βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας, την οποία θα μπορείτε να εκδώσετε μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ με τους  κωδικούς του taxisnet. Οι βεβαιώσεις έχουν περίοδο ισχύος έως 30.11.2020. 

Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά στις μετακινήσεις των εργαζομένων τους θα έχουν δύο  εναλλακτικές επιλογές ως προς τις βεβαιώσεις που θα χορηγούν: 

α) χειρόγραφη βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση από το forma.gov.gr), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από  τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού που θα παρέχεται με ευθύνη του υπογράφοντος ή 

β) βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 

Αναμένεται ανακοίνωση από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 

 ΠΟΕΣΕ Καποδιστρίου 24 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 – 3317.301 Fax: 210 – 3317.302  http://www.poese.gr e-mail: info@poese.gr 

C:\Users\plaisiodafni\Desktop\107_lockdown και οικονομικά μέτρα.doc

Σχετικά με τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα ισχύουν τα  παρακάτω: 

1ον. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών, ανά την επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Συνεπώς,  είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή. Για το  ανωτέρω χρονικό διάστημα, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αναλογικά, και όλες οι  ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού. Προστίθεται και μία πρόσθετη  πολιτική επιλογή οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων, ενόψει των εορτών: 

α) Οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 4/11/20 και τίθενται σε αναστολή συμβάσεων  εργασίας για τον μήνα Νοέμβριο, θα λάβουν αντί των 534 € το ποσό των 800 €, υπολογιζόμενο  αναλογικά για τις μέρες που τέθηκαν σε αναστολή. 

β) Εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά την 4/11/20 και τεθούν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας  για τον μήνα Νοέμβριο θα λάβουν 534 €, υπολογιζόμενα αναλογικά για τις ημέρες που τέθηκαν σε  αναστολή. 

2ον. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής,  στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, παρέχεται  δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις  30 Απριλίου 2021. Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο,  ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον Μάιο του 2021 και έπειτα. 

3ον. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες  περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής  των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης. 

4ον. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, ανά την επικράτεια, δίνεται  η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα  Νοέμβριο. 

Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης. 

5ον. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ  Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους. 

6ον. Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,  Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά 2 μήνες. 

7ον. Χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια  ανέργους, κατ’ αναλογία της ενίσχυσης του Απριλίου. 

8ον. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, πλέον ανά την  επικράτεια, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας,  αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια. 

Επιπλέον όμως, από τον μήνα Νοέμβριο, για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, το 1/2 της ζημίας  τους δεν θα συμψηφίζεται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα, αλλά θα  καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους, και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς τους  λογαριασμούς.

 ΠΟΕΣΕ Καποδιστρίου 24 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 – 3317.301 Fax: 210 – 3317.302  http://www.poese.gr e-mail: info@poese.gr 

C:\Users\plaisiodafni\Desktop\107_lockdown και οικονομικά μέτρα.doc

9ον. Διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστρεπτέα  Προκαταβολή4. 

Οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή, δικαιούνται να συμμετάσχουν στο χρηματοδοτικό σχήμα,  ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, ενώ λαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 2.000 ευρώ. 

Αναμένεται ανακοίνωση για την παράταση πληρωμής των επιταγών 

 Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας 

Γιώργος Καββαθάς             Γεώργιος Κουράσης

ΠΟΕΣΕ: Ενημερωτική εγκύκλιος για Σέρρες, Καστοριά Θεσσαλονίκη Βοιωτία και Λάρισα

Με ενημερωτική εγκύκλιο που αποστέλλει στα σωματεία-μέλη της η ΠΟΕΣΕ πληροφορεί για τα νέα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, σε Σέρρες, Καστοριά Θεσσαλονίκη Βοιωτία και Λάρισα, τα οποία και θα ισχύσουν από σήμερα Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου.

Δείτε παρακάτω την εγκύκλιο:

ΠΟΕΣΕ: Τι ισχύει στην Eστίαση μέχρι 12 Οκτωβρίου – Δεν αλλάζει κάτι για το Ν. Σερρών

Ενημερωτική εγκύκλιο προς ενημέρωση των Σωματείων – Μελών εξέδωσε σήμερα (5/10/2020) η ΠΟΕΣΕ με τα ισχύοντα στην εστίαση μέτρα, μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Παραμένει εκτός των ειδικών περιοριστικών μέτρων ο Νομός Σερρών.

 

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο:

Προς:
Σωματεία Μέλη ΠΟΕΣΕ
Με την παράκληση να ενημερώσετε τα Μέλη σας

Θέμα: Ενημερωτική εγκύκλιος: Τι ισχύει στην εστίαση μέχρι 12 Οκτωβρίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα 5/10/20 και ώρα 10.00 ανακοινώσεις της κυβέρνησης και έκδοσης των σχετικών ΚΥΑ σας παραθέτουμε συνημμένα πίνακα σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο στο χώρο της εστίασης μέχρι 12 Οκτωβρίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για την Περιφέρεια Αττικής υπάρχει αναστολή λειτουργίας ΚΥΕ με ΚΑΔ 56301001 – 56301009 – 56301010 – 56301011 – 56301012 (η προηγούμενη ΚΥΑ προέβλεπε αναστολή λειτουργίας εφόσον είχαν ζωντανή μουσική).

Στις Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους που δεν αναφέρονται στον σχετικό πίνακα δεν ισχύουν ειδικά απαγορευτικά μέτρα, παρά μόνο τα γενικά μέτρα αποστασιοποίησης, ενώ συνεχίζει να ισχύει ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων σε τελετές και δεξιώσεις των 100 ατόμων μέχρι 12/9/20 και ώρα 6πμ.

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Καββαθάς                               Γεώργιος Κουράσης

ΠΟΕΣΕ: Ενημερωτική Εγκύκλιος για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης σε Αττική και Τρίκαλα

Για τα νέα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού, ενημερώνει η ΠΟΕΣΕ με ενημερωτική εγκύκλιο που έστειλε προς ενημέρωση των μελών της. Τα νέα μέτρα αφορούν κυρίως στις περιοχές Αττικής και Τρικάλων.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω: