Με τη συνήθη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων και εξαγγελιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχει επιφέρει στην κοινωνία και στον παραγωγικό της ιστό η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 δημοσιεύτηκε στον ΦΕΚ Β 37/11-1/2021, η υπ. αριθμ. Α.1003/2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την καταβολή ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων, που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα του μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Διευκρινίζεται δε ότι, η σχετική απόφαση αφορά στην αποφασισμένη και νομοθετημένη ήδη καταβολή μειωμένου μισθώματος, κατά ποσοστό 60% για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, για τα οποία δικαιούχοι λήψης του ποσού, που αντιστοιχεί στο ήμισυ του ποσού της μείωσης τυγχάνουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα – εκμισθωτές, ενώ για τα αντίστοιχα μισθώματα των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, όπως έχει  αρμοδίως ανακοινωθεί δικαιούχοι καθίστανται για πρώτη φορά και τα νομικά πρόσωπα – εκμισθωτές, ώστε να καλυφθεί μία προφανής αδικία – αστοχία του εν λόγω μέτρου.

Επίσης επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 1 παρ. 2 της σχετικής απόφασης το σχετικό πιστούμενο στους λογαριασμούς των δικαιούχων ποσό δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά, ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 43Α του Ν.4172/2013, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής, ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση, σκοπός της οποίας είναι ο καθορισμός τόσο των φυσικών προσώπων της παρ. 42 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, από το μήνα Νοέμβριο και εφεξής, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, όσο και της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για την καταβολή ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών, στον τραπεζικό λογαριασμό τους που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου13 του Ν.4690/2020, προβλέπονται τα εξής:

Δικαιούχοι είσπραξης του σχετικού ποσού τυγχάνουν οι εξής :

  1. Οι εκμισθωτές, φυσικά πρόσωπα, που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης για ακίνητα, επί των οποίων έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ή επικαρπίας και εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα για τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής από τους αντισυμβαλλόμενους, μισθωτές, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
  2. Οι υπεκμισθωτές, φυσικά πρόσωπα, που βάσει δικαιώματος υπεκμίσθωσης, έχουν συνάψει σύμβαση υπεκμίσθωσης και εισπράττουν μειωμένο υπομίσθωμα για τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής από τους αντισυμβαλλόμενους, υπομισθωτές, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
  3.  Οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι, έχουν καταστεί κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου (σχετ. ΠΟΛ.1006/31-12-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Αναφορικά με την διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» από τους δικαιούχους το άρθρο 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζει τα εξής :

  1. Ο δικαιούχος είσπραξης εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της με τις υπό στοιχείαΑ.1139/2020(ΦΕΚ Β’ 2269), Α.1243/2020 (ΦΕΚ Β’ 4914), και Α.1253/2020 (ΦΕΚ Β’ 5180) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
  2. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την «Δήλωση Covid», μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δικαιούχοι του ποσού, που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων, καθίστανται οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος την εν λόγω δήλωση, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1139/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, που ορίζεται στα άρθρα 62, 63 και 64 του Ν..2961/2000.
  3. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος αποβιώσει, μετά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» και δεν έχει γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τηνΠΟΛ 1140/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τότε:

3α. Εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, οποιοσδήποτε από τους κληρονόμους γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του κληρονομούμενου τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό προσκομίζοντας βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αυτός.

3β. Αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, τότε οι κληρονόμοι αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κληρονομιαία περιουσία και τον αριθμό και το έτος υποβολής της «Δήλωσης Covid». Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων καταβάλλεται, κατά το ποσοστό που αναλογεί σε καθένα εξ’ αυτών, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κληρονόμων, που έχουν δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε. Η αίτηση  υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, που ορίζεται στα άρθρα 62, 63 και 64 του ν. 2961/2000.

Στο άρθρο 4 της απόφασης ορίζεται ότι :

  1. Η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID» και εντός τριάντα (30) ημερών, επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» και τις γνωστοποιήσεις του άρθρου 3, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει, ή αποστέλλει μήνυμα για την διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει. Ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής, ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την απόρριψη της «Δήλωσης Covid», ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.
  2. Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid», όπως αυτή ορίζεται με τηνΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 3579), ως ισχύει και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Η ημερομηνία έναρξης του 2ου κύκλου θα είναι η επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους διενεργείται σταδιακά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
  3. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις μη επιτυχείς πληρωμές του πρώτου κύκλου πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο η ΑΑΔΕ ενημερώνει εκ νέου σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν λάθη, ή παραλείψεις κατά την υποβολή της «Δήλωσης Covid», ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», ή να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Στο δεύτερο στάδιο η Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid», μετά τις διορθώσεις και τις εγκρίνει, ή τις απορρίπτει, προκειμένου να διενεργηθούν οι πληρωμές των δικαιούχων ακολουθώντας τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από Α.Α.Δ.Ε., μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ). Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής είναι τελικός.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα όσα έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί, η πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων για τον μήνα Νοέμβριο, αναμένεται να λάβει χώρα από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021. ενώ για το μήνα Δεκέμβριο, η καταβολή αναμένεται να γίνει από τις 15 Φεβρουαρίου 2021 και εφεξής.

 

Πηγή: ΕΕΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *